Институт за медицина на трудот

Совети за употреба на маски во заедницата, за време на домашно лекување и во здравствени установи во…

Вовед Според досегашните достапни информации, се смета дека, човек-на-човек трансмисија на корона вирус Ковид-19 (2019 novel coronavirus -2019-nCoV) е преку воздушно капков пат или преку контакт. Секоја особа која е во близок контакт

ПРЕПОРАКИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД НОВАТА КОРОНА‐ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА

Институтот за медицина на трудот на РСМ ‐ СЗО Колаборативен Центар согласно насоките на Светската здравствена организација ги дава следните препораки за заштита на работниците чии работни активности може да ги доведат во контакт со лица

Превенција и контрола на инфекција поврзана со здравствената заштита на лица суспектни на Ковид-19…

25 Јануари 2020, Светска здравствена организација Принципите на стратегиите за превенција и контрола на инфекција поврзана со здравствената заштита на лица суспектни на nCoV инфекција За постигнување на највисоко ниво на ефикасност во