Оддели

Оддел за физиологија на трудот

Раководител проф.др.Јордан Минов и Вондреден професор др.Сашо Столески

Оддел за оценка на работна способност, професионални заболувања и болести во врска со работата

Оддел за научно истражувачка работа и стручно усовршување

проф.др. Караџинска Бислимовска Јованка

Биохемиска лабораторија

Др. на науки Снежана Милковска