Функционирањето на Инситутот за медицина на трудот на РМ вклучува превентивни и куративни активности.
Професионални услуги со тим од врвни специјалисти:

Специјалисти по медицина на трудот, субспецијалист пулмоалерголог, интернист, клинички имунолог, невропсихијатар, оториноларинголог, офталмог, психолог.

  •  лекарски уверенија за возачи аматери, професионалци, таксисти и инструктори за возење
  •  лекарски уверенија за засновање на работен однос
  •  лекарски уверенија за посетување на специјални одделенија во средните училишта
  •  лекарски уверенија и експертизи за работа и престој во странство
Утврдување и проучување на причините за инвалидност и професионални болести во врска со работењето и повреди при работа, предлагање на соодветни безбедносни мерки и мерки за лекување, учество во извршувањето на соодветна професионална рехабилитација и консултација за изборот на посоодветни работни задачи

Новости и активности

Оддели

Биохемиска лабораторија

Др. на науки Снежана Милковска

Оддел за физиологија на трудот

Раководител проф.др.Јордан Минов и Вондреден професор др.Сашо Столески

Оддел за научно истражувачка работа и стручно усовршување

проф.др. Караџинска Бислимовска Јованка