Instituti i Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë së Veriut

 PUNOJMË BASHKË PËR SHËNDETIN E PUNËTORËVE!

Instituti i Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë së Veriut, qendër bashkëpunuese e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është  institucion më i lartë kombëtar në fushën e mjekësisë së punës, e cila ushtron veprimtari shëndetësore, shkencore-hulumtuese dhe veprimtari mësimore.