Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија

РАБОТИМЕ ЗАЕДНО  ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ!

Институтот за медицина на трудот на Република Северна Македонија, Колаборативен центар на Светска здравствена организација, е врвна национална институција од областа на медицината на трудот, која спроведува здравствена, научнo-истражувачка и наставна дејност. 

Новости и настани