1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА (Редакциски пречистен текст: “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” бр. 43/2012; 145/2012; 10/2013; 38/2013; 65/2013; 87/2013; 164/2013; 39/2014; 43/2014; 101/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016; 93/2017; 20/2019; 101/2019; 153/2019; 180/2019; 275/2019; 275/2019; 76/2020; 77/2021; 122/2021; 178/2021);
  1. ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ (Редакциски пречистен текст: “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” бр. 98/2012; 166/2012; 15/2013; 53/2013; 170/2013; 43/2014; 44/2014; 97/2014; 113/2014; 160/2014; 188/2014; 20/2015; 61/2015; 97/2015; 129/2015; 147/2015; 154/2015; 173/2015; 217/2015; 27/2016; 120/2016; 132/2016; 27/2018; 35/2018; 220/2018; 245/2018; 180/2019; 275/2019; 31/2020; 94/2020; 267/2020; 67/2022);
  1. ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ (Редакциски пречистен текст: “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” бр. 62/2005; 3/2006; 3/2006; 44/2006; 66/2006; 16/2007; 57/2007; 77/2007; 106/2008; 161/2008; 63/2009; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 10/2010; 16/2010; 50/2010; 52/2010; 58/2010; 124/2010; 132/2010; 158/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 52/2012; 13/2013; 25/2013; 54/2013; 170/2013; 187/2013; 34/2014; 106/2014; 113/2014; 145/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 74/2015; 129/2015; 167/2015; 27/2016; 134/2016; 120/2018; 110/2019; 90/2020; 267/2020; 151/2021; 288/2021);
  1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ (Редакцискипречистен текст “Службен весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 145/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014,113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016);
  1. ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (Редакциски пречистен текст: “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” бр. 169/2015; 226/2015; 55/2016; 11/2018; 83/2018; 191/2018; 70/2019; 98/2019; 71/2020; 302/2020; 122/2021)
  1. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ (Редакциски пречистен текст: “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018; 275/2019; 14/2020; 112/2020; 215/2021; 99/2022);
  1. УРЕДБА ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ЦЕНОВНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ (Службен весник на РМ, бр. 60 од 24.4.2013 година);
  1. ПРАВИЛНИЦИ ОД ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
  1. Правилник за составот и начинот на работата на комисијата за задолжителен контролен преглед на корисниците на времена инвалидска односно семејна пензија
  1. Колективен договор за здравствената дејност на Република Северна Македонија(„Службен весник на Република Македонија“бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 66/10, 33/11, 108/13,158/14, 137/16 и 179/18, 31/19, 32/19, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.196/19, 219/19,1/20, 22/20, 32/20 и 174/21),