1. LIGJI I MBROJTJES SË  SHËNDETËSISË (Teksti i pastruar i redaksisë: “GAZETA ZYRTARE E RMV-së” nr. 43/2012; 145/2012; 10/2013; 38/2013; 65/2013; 87/2013; 164/2013; 39/2014; 43/2014; 101/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016; 93/2017; 20/2019; 101/2019; 153/2019; 180/2019; 275/2019; 275/2019; 76/2020; 77/2021; 122/2021; 178/2021);
  1.  LIGJI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR (Teksti i pastruar i redaksisë: “GAZETA ZYRTARE E RMV-së” nr. 98/2012; 166/2012; 15/2013; 53/2013; 170/2013; 43/2014; 44/2014; 97/2014; 113/2014; 160/2014; 188/2014; 20/2015; 61/2015; 97/2015; 129/2015; 147/2015; 154/2015; 173/2015; 217/2015; 27/2016; 120/2016; 132/2016; 27/2018; 35/2018; 220/2018; 245/2018; 180/2019; 275/2019; 31/2020; 94/2020; 267/2020; 67/2022);
  1. LIGJI I MARRËDHËNIEVE TË PUNËS (Teksti i pastruar i redaksisë: “GAZETA ZYRTARE E RMV-së” nr. 62/2005; 3/2006; 3/2006; 44/2006; 66/2006; 16/2007; 57/2007; 77/2007; 106/2008; 161/2008; 63/2009; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 10/2010; 16/2010; 50/2010; 52/2010; 58/2010; 124/2010; 132/2010; 158/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 52/2012; 13/2013; 25/2013; 54/2013; 170/2013; 187/2013; 34/2014; 106/2014; 113/2014; 145/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 74/2015; 129/2015; 167/2015; 27/2016; 134/2016; 120/2018; 110/2019; 90/2020; 267/2020; 151/2021; 288/2021);
  1. LIGJI I SIGURIMIT SHËNDETËSOR (Teksti i pastruar i redaksisë: “GAZETA ZYRTARE E RMV-së” nr. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 145/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014,113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016);
  1. LIGJI I SIGURIMIT TË TRAFIKUT RRUGOR (Teksti i pastruar i redaksisë: “GAZETA ZYRTARE E RMV-së” nr. 169/2015; 226/2015; 55/2016; 11/2018; 83/2018; 191/2018; 70/2019; 98/2019; 71/2020; 302/2020; 122/2021);
  1. LIGJI I NËPUNËSVE SHTETËROR (Teksti i pastruar i redaksisë: “GAZETA ZYRTARE E RMV-së” nr. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 16/2017; 11/2018; 275/2019; 14/2020; 112/2020; 215/2021; 99/2022);
  1. RRREGULLORE  PËR LLOJIN, MËNYRËN, PAJISJEN DHE ÇMIMOREN E KONTROLLEVE SHËNDETËSORE TË TË PUNËSUARVE (“Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 60 më datë 24.4.2013;

  1. RREGULLORE E LIGJIT TË SIGURIMIT SHËNDETËSOR GJATË PUNËS

  1. Rregullore për përmbajtjen dhe mënyrën e punës së komisionit të kontrollit të detyrueshëm të shfrytëzimit të përkohshëm të pensionit familjar, përkatësisht invalidor

  1. Marrëveshje kolektive për veprimtarinë shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 66/10, 33/11, 108/13,158/14, 137/16 и 179/18, 31/19, 32/19, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 196/19, 219/19,1/20, 22/20, 32/20 и 174/21);