1. Прегледи на пациенти со алергиски и респираторни болести-дијагностика, менаџмент, контрола и следење (мониторинг), евалуација на состојбата во врска со професионална експозиција и услови на работно место;
 2. Алерголошки тестови (SPT, Patch test);
 3. Специфична имунотерапија;
 4. Интерпретација на имунолошки (ин витро) тестови;
 5. Прегледи за верификација на професионална болест;
 6. Оценка на работната спoсобност;
 7. Толкување на резултатите од токсиколошките анализи.
 1. Спирометрија (пре- и постбронходилататорна) со примена на наусници со антибактериски/антивирусен филтер;
 2. Сериска ПЕФ-метрија;
 3. Неспецифиченбронхопровокативен тест со фармаколошки агенси и физички напор;
 4. Гасни анализи (во соработка со Лабораторија);
 5. Пулсна оксиметрија;
 6. ЕКГ наод;
 7. Ергометрија.
 1. Прегледи на пациенти од областа на пулмологијата и респираторната алергологија испратени преку системот Мој термин;
 2. Дијагностика, менаџмент, контрола и следење (мониторинг) , евалуација на состојбата во врска со професионална експозиција и услови на работно место;
 3. Детекција и верификација на професионални болести.
 1. Вршење на превентивни здравствени прегледи на вработени (претходни, систематски, периодични, насочени);
 2. Оценка на здравствена состојба и работна способност;
 3. Учество во проценка на ризик на работни места;
 4. Издавање на лекарски уверенија за оценка на општата здравствена способност за вработување, носење оружје, за работа или престој во странство;
 5. Едукација на вработени за прва помош на работното место;
 6. Советување и давање на препораки за превентивни мерки на работно место;
 7. Вршење на евалуација на професионални болести и болести поврзани со работата и изготвување на експертизи за верификација на професионални болести.
 1. Специјалистички преглед на кандидати за возачи, возачи постари од 75 години, професионални возачи и нивна оценка за способноста за управување на моторно возило кои живеат на територија на Скопје, во согласност со Правилникот за здравствени критериуми што задолжително треба да ги исполнуваат кандидатите за возачи на моторни возила (Сл.весник 139/08);
 2. Издавање на лекарско уверение за психофизичка способност за управување на моторно возило за кандидати за возачи и возачи на А, Б, Ц, ЦЕ, Д категорија;
 3. Издавање на лекарско уверение за психофизичка способност за управување на моторно возило за кандидати за возачи и возачи на пловен објект.
 1. Специјалистички преглед од областа на уво, нос и грло;
 2. Аудиометрија;
 3. ЕХО на синуси;
 4. Риноманометрија;
 5. Прегледи на возачи;
 6. Превентивни здравствени прегледи на вработени (претходни, систематски, периодични, насочени);
 7. Прегледи за лекарски уверенија за вработување;
 8. Прегледи за лекарски уверенија за носење оружје.
 1. Специјалистички офталмолошки преглед;
 2. Испитување на видна функција:видна острина, рефракции, колорен вид, стереоскопски вид, фории, мерење очен притисок;
 3. Дијагностика и третман на заболувања на преден, среден и заден очен сегмент;
 4. Прегледи на возачи;
 5. Превентивни здравствени прегледи на вработени (претходни, систематски, периодични, насочени);
 6. Прегледи за лекарски уверенија за вработување;
 7. Прегледи за лекарски уверенија за носење оружје.

Психијатриски преглед и проценка при:

 1. Превентивни здравствени прегледи на вработени (претходни, систематски, периодични, насочени);
 2. Прегледи на возачи;
 3. Прегледи за лекарски уверенија за вработување;
 4. Прегледи за лекарски уверенија за носење оружје.

Амбулантски психијатриски третман на сите видови психички пореметувања:

 1. Стрес;
 2. ПТСР (посттрауматско стресно растројство);
 3. Пореметување во прилагодувањето;
 4. Реакција на тагување и губиток;
 5. Пореметувања на расположението(депресивен синдром, биполарно растројство);
 6. Анксиозни растројства (панично пореметување, социјални фобии, опсесивно- компулсивно растројство);
 7. Соматоформни растројства (психосоматски пречки, конверзивни пореметувања, хипохондрија);
 8. Пореметувања во исхраната;
 9. Пореметувања на сонот;
 10. Партнерски и семејни проблеми и др ;
 11. Советување за подобрување на професионалното функционирање.

Психолошка проценка при:

 1. Прегледи на возачи;
 2. Превентивни здравствени прегледи на вработени (претходни, систематски, периодични, насочени);
 3. Прегледи за лекарски уверенија за вработување;
 4. Прегледи за лекарски уверенија за носење оружје;
 5. Прегледи за професионална ориентација и селекција.

Глициден статус:

 1. Гликоза
 2. HbA1c (Гликозилиран хемоглобин)

 Метаболити:

 1. Билирубин вкупен
 2. Креатинин
 3. Уреа

Липиден статус:

 1. Холестерол
 2. HDL Холестерол
 3. LDL Холестерол
 4. Триглицериди

Ензимски статус:

 1. Aспартат аминотрансфераза (AST)
 2. Aланин аминотрансфераза (ALT)
 3. Електролитен статус
 4. Железо                      

Хормонски статус:

 1. TSH (тиреостимулирачки хормон)
 2. FT4(тироксин)
 1. СО во крв,
 2. Карбокси Хемоглобин
 3. Met Hb во крв
 4. Хипурна киселина
 5. Феноли во урина
 6. DALK (урина)
 7. D-DALK (крв)
 8. THO (Трихлороцетна киселина) во урина
 9. THE (Трихлоретилен) во урина
 10. Базофилни пунктирани Er (BPE)
 11. Ретикулоцити

Имунолошки статус

 1. CRP
 2. ИгЕ
 3. Специфицни ИгЕ-РИДА Панел 1,2,3,3тр ,4, Хвен

Гасни анализи (одредување на pH, парцијални притисоци на респирациски гасови-PaO2 i PaCO2, ацидо-базен статус и сатурација на крвта со кислород)

Серумски маркер:

 1. Helicobacter-pylori