1.  Kontroolli i pacientëve me sëmundje alergjike dhe respiratore – diagnostikimi, menaxhimi, kontrolli dhe ndjekja (monitorimi), vlerësimi i gjendjes në lidhje me ekspozimin profesional dhe kushtet e vendit të punës
 2. Testet alergologjike (SPT, Patch test);
 3. Imunoterapia specifike;
 4. Interpretimi i testeve imunologjike (in vitro);
 5. Kontrollimi për verifikimin e sëmundjes profesionale;
 6. Vlerësimi i aftësisë për punë;
 7. Interpretimi i rezultateve të analizave toksikologjike.
 1. Spirometri (para dhe pas bronkodilator) duke përdorur mbulesa veshi me filtër antibakterial/antivirusal;
 2. ПЕФ -metri serike;
 3. Testi bronkoprovokativ jospecifik me agjendë farmakologjike dhe ngarkesë fizike;
 4. Analizat e gazit (në bashkëpunim me laboratorin);
 5. Pulsoksimetria;
 6. Diagnostifikimi i EKG-së;
 7. Ergometria.
 1. Kontrollimi i pacientëve në fushën e pulmonologjisë dhe alergologjisë respiratore të dërguara nëpërmjet sistemit Termini im;
 2. Diagnostifikimi, menaxhimi, kontrolli dhe ndjekja (monitorimi), vlerësimi i situatës në lidhje me ekspozimin profesional dhe kushtet e vendit të punës;
 3. Zbulimi dhe verifikimi i sëmundjeve profesionale.
 1. Kryerja e kontrolleve shëndetësore preventive të punonjësve (të mëparshme, sistematike, periodike, të orientuara);
 2. Vlerësimi i gjendjes shëndetësore dhe aftësisë për punë;
 3. Pjesëmarrja në vlerësimin e rrezikut në vendin e punës;
 4. Lëshimi i certifikatave mjekësore për vlerësimin e aftësisë së përgjithshme shëndetësore për punësim, mbajtje armësh, për punë ose qëndrim jashtë vendit;
 5. Edukimi i punonjësve në ndihmën e parë në vendin e punës;
 6. Këshillimi dhe dhënia e rekomandimeve për masa preventive në vendin e punës;
 7. Kryerja e vlerësimit të sëmundjeve profesionale dhe të lidhura me punën dhe hartimi i ekspertizës për verifikimin e sëmundjeve profesionale.
 1. Kontrollimi specialistik i kandidatëve për shoferë, shoferë mbi 75 vjeç, shoferë profesionistë dhe vlerësimi i tyre për aftësinë për të drejtuar mjetin motorik të cilët jetojnë në territorin e Shkupit, në pajtim me Rregulloren e kritereve shëndetësore që duhet t’i plotësojnë kandidatët për vozitës të mjeteve motorike (Gazeta Zyrtare 139/608);
 2. Lëshimi i certifikatës mjekësore për aftësi psikofizike për drejtimin e mjetit motorik të kandidatëve për ngasje mjetesh dhe ngasës të kategorive A, B, C, CE, D;
 3. Lëshimi i certifikatës mjekësore për aftësi psikofizike për drejtimin e mjetit motorik për kandidatët për ngasjen e mjeteve dhe objekteve lundruese.
 1. Kontrolli specialistik në fushën e veshit, hundës dhe fytit;
 2. Audiometria;
 3. Eko e sinusëve;
 4. Rinomanometria;
 5. Kontroll i ngasësve;
 6. Kontrollet shëndetësore preventive të punonjësve (të mëparshme, sistematike, periodike, të synuara;
 7. Kontrollimi i certifikatave mjekësore për punësim;
 8. Kontrollimi i certifikatave mjekësore për mbajtje armësh.
 1. Kontrolli specialistik oftamologjik;
 2. Trajnim i funksionit vizual: mprehtësia vizuale, përthyerje, shikimi i ngjyrave, shikimi stereoskopik, foria, matja e tensionit të syrit;
 3. Diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve të pjesës së përparme, të mesme dhe të pasme të syritiagnosis;
 4. Kontrollet e shoferëve;
 5. Kontrollet shëndetësore preventive të punonjësve (të mëparshme, sistematike, periodike, të orientuara);
 6. Kontrollet për certifikata mjekësore për punësim;
 7. Kontrollet për certifikatat mjekësore për të armëmbajtje.

Kontrolli psikiatrik dhe vlerësimi gjatë:

 1. Kontrollet shëndetësore preventive të punonjësve (të mëparshme, sistematike, periodike, të orientuara);
 2. Kontrollet e shoferëve;
 3. Kontrollet për certifikata mjekësore për punësim;
 4. Kontrollet për certifikatat mjekësore për armëmbajtje.

Trajtimi psikiatrik ambulancor i të gjitha llojeve të çrregullimeve mendore:

 1. Stresi;
 2. ÇSPT (çrregullim i stresit posttraumatik);
 3. Çrregullimi në përshtatje;
 4. Reagimi ndaj pikëllimit dhe humbjes;
 5. Çrregullime të disponimit (sindromi depresiv, çrregullimi bipolar);
 6. Çrregullime të shqetësimit (çrregullim paniku, fobi sociale, çrregullim obsesiv-kompulsiv;
 7. Çrregullime somatoforme (çrregullime psikosomatike, çrregullime të shndërrimit, hipokondri);
 8. Çrregullime në ngrënie;
 9. Çrregullime në gjumë;
 10. Problemet e bashkëshortore dhe familjare etj ;
 11. Këshillim për përmirësim të funksionimit profesional.

Vlerësimi psikologjik gjatë:

 1. Kontrollimi i shoferëve;
 2. Kontrollime shëndetësore preventive të punonjësve (të mëparshme, sistematike, periodike, të orientuara);
 3. Kontrollime të certifikatave mjekësore për punësim;
 4. Kontrollime për certifikatat mjekësore për armëmbajtje;
 5. Kontrollime për orientimin dhe përzgjedhjen profesionale.

Statusi glicid:

 1. Glukoza
 2. HbA1c(Hemoglobina e glikolizuar)

Metabolitet:

 1. Bilirubina gjithsej
 2. Kreatinina
 3. Urina

Statusi lipid:

 1. Kolesteroli
 2. HDL Kolesteroli
 3. LDL Kolesteroli
 4. Trigliceridet

Statusi enzimor:

 1. Aspartati amonotrasferaza
 2. Alanin Aminotransferaza
 3. Statusi elektrolit
 4. Hekuri               

Statusi hormonal:

 1. TSH(Hormoni stimulimtireostim)
 2. FT4 (tiroksina)
 1. CO në gjak,
 2. Karboksid Hemoglobin
 3. Met Hb në gjak
 4. Acidi Hipurik
 5. Fenole në urinë
 6. DALK (urina)
 7.  D-DALK (gjaku)
 8. THO (Acidi trikloroceatik) në urinë
 9. THE (Triklorotila) në urinë
 10. Er bazofile të punktuara
 11. Retikulocitet

Statusi imunologjik

 1. CRP
 2. IgE
 3. Specific IgE-RIDA Panel 1,2,3,3tr ,4, Hven

Analizat e gazit (përcaktimi i pH, presionet e pjesshme të gazeve respiratore-PaO2 dhe PaCO2, statusi acido-bazik dhe ngopja e gjakut me oksigjen)

Shënuesi i serumit:

 1. Helicobacter-pylori (H.pylori)