Фотоволтаици

ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија – Скопје на 15.05.2023 година склучи Договор за Јавна Набавка на работи – Проектирање и монтирање на фотоволтаици; за поефективен извор на енергија. Овој извор на енергија, покрај тоа што има потенцијал да овозможи подобрување на економската состојба на институтот, има големо влијание и врз намалувањето на загадувањето на животната средина,како и да се произведе  доволно прифатлива одржлива енергија за да помогне во ублажувањето на глобалното затоплување предизвикано од CO 2 . Сончевиот PV има специфични предности како извор на енергија: откако ќе се инсталира, неговата работа не генерира загадување и нема емисии на стакленички гасови.
Поставување на фотоволтаици во ЈЗУ Институт на медицина на трудот на РСМ – Скопје дава значаен придонес и за буџетот на Институтот, на тој начин што се постигнува голема заштеда на финансиски средства.