Fotovoltaikë

ISHP- Instituti i Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup më 15.05.2023 ka lidhur kontratë për Furnizim Publik të punimeve-projektim dhe instalim te Paneleve Fotovoltaike; për burim më efikas të energjisë, ky burim i energjisë, përveç që ka potencial të mundësojë përmisimin e gjendjes ekonomike të institutit, ka dhe ndikim të madh në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit jetësor, si dhe të prodhojë mjaftueshëm energji të qëndrueshme të përballueshme për të ndihmuar në zbutjen e ngrohjes globale e shkaktuar nga CO 2PV diellore ka përparësi specifike si burim i energjisë: pasi të instalohet funksionimi i tij nuk gjeneron ndotje dhe  nuk ka emisione të gazrave të qelqit.

Instalimi i fotovoltaikëve në ISHP Instituti i Mjekësisë së Punës i RMV-Shkup jep kontribut të dukshëm në buxhetin e institutit, në atë mënyrë arrihet kursim i madhë i mjeteve financiare.