Curriculum Vitae

 

Të dhënat personale:

Emri dhe mbiemri: Rami Qerimi

I lindur: 18.06.1965

Arsimi:

Shkolla fillore “Petar Z.Penko”-Shkup

Shkolla e mesme “Zef Lush Marku”-Shkup

1989 – Universiteti i  Prishtinës– Inxhinier i Makineris

2009- Universiteti i Tetovës – Fakulteti i drejtësisë 2012-Universiteti i  Tetovës-Magjistër i drejtësisë

 

  1. 2023 U.d Drejtor i ISHP Instituti i mjekësisë së punës i RMV,Shkup

Përvoja profesionale:

2020-2022 Sekretar Shtetëror në Ministrinë për sistem politik

2018-2020 -Drejtor i NP “Shkupi Vjetër”

2015-2017-  Sekretar –Komuna Çair

2010-2014 – Udhëheqës i departamentit juridik-Komuna Çair 2009-2010 –Drejtor i qendrës regjionale të Pollogut.

2005-2009 – Kryetar i Komunës së Tearcës

  • Antar i bordit drejtues të BNJVL-së
  • Anëtar i komisionit qeveritar për kalimin në fazën e dytë të decentralizimit fiskal.
  • Anëtar i Kongresit për autoritetet Lokale dhe

Regjionale- Këshilli Europian- Strasbourg

  • Anëtar i NALAS-it (Network of Associations of Local Authorities of South Eastern Europe)

2009- 2010             Anëtar i  bordit në MCMS

2003-2005:            Zv.Drejtor në drejtorinëe të hyrave publike në Shkup

2002-2003:             Ifes

2000-2002:             Gallup International

1993- 2000             Drejtor I agjencionit “Viktoria turist” në  Romë-Itali

1991-1993             Biznes privat

1989-1991              Me punë të përkohshme në Bruksel-Belgjikë

Gjuhët:

  • Shqip
  • Maqedonisht
  • Serbo-Kroatisht
  • Anglisht
  • Italisht

Në vitin 2008 udhëtim studiues prej 3 ditëve në Sevigla-Spanjë Shtator  2009 udhëtim studiues me kohëzgjatje prej 10 ditësh në Slloveni dhe Kroaci. Tema “zhvillimi regjional”

Maj 2008 udhëmit studiues në Gjermani në kohëzgjatje prej 7 ditëve.

Tema “ Decentralizimi në Gjermani”

Në vitin 2007 udhëtim studiues në Poloni në kohëzgjatje prej 5 ditësh.

Në vitin 2011 udhëtim stdiues në SHBA në kohëzgjatje prej 10 ditësh.

Telefoni kontaktues:

Qendra- 02/3110-491

Kabineti i drejtorit- 02/2621-428

e-mail: institutzamedicinanatrudot@gmail.com