Vlerësimi i aftësisë funksionale – diagnostifikimi funksional i sistemit kardiorespirator me spirometër (para dhe pasbronkodilatator) testimi, kryerja e  testit jospecifikues bronkoprovokues me agjendë farmakologjike dhe përpjekje fizike, PEF-metri serike, EKG, ergometria, analizat e gazit në pushim dhe pas përpjekjeve, aktivitete në kuadër të mjekësisë sportive. Zbulimi dhe verifikimi i sëmundjeve profesionale.

Kryerja e kontrolleve shëndetësore parandaluese të punonjësve (të mëparshme, sistematike, periodike, të përpjekura) sipas legjislacionit aktual. Vlerësimi i gjendjes shëndetësore dhe aftësisë për punë. Këshillimi dhe dhënia e rekomandimeve për masa parandaluese në vendin e punës. Kryerja e evoluimit të sëmundjeve profesionale, sëmundje të lidhura me punën dhe përgatitjen e ekspertizave për verifikimin e sëmundjeve profesionale, në pajtim me rregulloret ligjore. Lëshimi i certifikatave mjekësore për vlerësimin e aftësisë së përgjithshme shëndetësore për punësim, armëmbajtje për punë ose qëndrim jashtë vendit, vlerësim i aftësisë psikofizike aftësi për për drejtimin e mjeteve motorike etj. Edukimi i punonjësve për ndihmën e parë në vendin e punës. 

 

Reparti i hulumtimeve laboratorike i integron të gjitha njësitë laboratorike: 

Laboratoria e biokimisë, laboratoria e toksikologjisë, laboratorin e  imunologjisë dhe aeropalinologjisë në Institutin e Mjekësisë së Punës së RMV-së.

Analizat laboratorike kryhen me cilësi të lartë të praktikës së mirë laboratorike, në pajtim me standardet profesionale dhe rregulloren aktuale, duke respektuar nivelin e detyrueshëm të besueshmërisë .

Aktiviteti bazë (detyrat e punës): Kryerja e analizave hematologjike, biokimike, toksikologjike dhe imunologjike me metoda bashkëkohore laboratorike.

Koordinimi i aktiviteteve në veprimtarinë hulumtuese-shkencore të Institutit, zbatimi i aktiviteteve projektuese dhe programore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Organizimi, zhvillimi dhe realizimi i formave të ndryshme arsimore për edukimin dhe aftësimin profesional të punonjësve shëndetësorë, forma të tjera të veprimtarisë arsimore dhe edukative në fushën e mjekësisë së punës përmes aktiviteteve të Katedrës së Mjekësisë së Punës, Fakultetit të Mjekësisë, si dhe edukimit të punonjësve dhe punëdhënësit për çështjet e SSHP. 

Sigurimi i ndihmës profesionale-metodologjike në kuadër të punës ekipore në  Institutin gjatë krijimit të strategjive, rregulloreve, programeve në fushën e MP dhe SSHP. Menaxhimi i aktiviteteve të Qendrës së Bashkëpunimit të OBSH-së të Institutit dhe realizimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me OBSH-në, Rrjetin e SEE për Shëndetin e Punëtorëve etj.