Universiteti “Shën Cirili dhe Metodij” Shkup

Fakulteti i Mjekësisë

Katedra e Mjekësisë së Punës

Instituti i Mjekësisë së Punës (IMP) i RMV-së, si bazë mësimore e Fakultetit të Mjekësisë (në linkun – www.medf.ukim.edu.mk) pranë Universitetit “Shën Cirili dhe Metodij” (në linkun – www.ukim.edu.mk), është selia e Katedrës së MP (MP) të Fakultetit të Mjekësisë. Katedra e MP u krijua si e pavarur në shtator të vitit 2001 pas ndarjes së Katedrës së përbashkët të Higjienës dhe të Mjekësisë së Punës, përkatësisht të Higjienës me Mjekësinë Sociale dhe Mjekësinë e Punës. 

Pas pavarësisë, Katedra e MP zhvilloi aktivitete intensive mësimore, kërkimore-shkencore dhe veprimtari botuese që mundëson promovimin e tij kombëtar dhe ndërkombëtar. Rritja dhe zhvillimi i vazhdueshëm i Katedrës janë falë ish-anëtarëve të tij, prof. Vladimir Cvetanov, prof. dr. Trajko Orushev, prof. Bora Mijalkov, asistent dr. dr. Neda Ezhova, asistent. dr. Stefan Todorov, asistent Juliana Petrovska dhe asistent. Snezhana Ristesca-Kuch (të gjithë punonjësit e IMP-së), si dhe anëtarët aktualë, prof. Jovanka Karaxhinska-Bislimovska, prof. dr. Elisaveta Stikova, prof. dr. Jordan Minov, prof. Dragan Miyakoski, prof. Sasho Stoleski dhe asisent. dr. Aneta Atanasovska, dhe nga gjashtë anëtarët aktualë të Katedrës, pesë janë të punësuar në reparte të ndryshme në IMP të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkup. Shef i Katedrës nga pavarësia e tij deri në vitin 2020. është prof. Jovanka Karaxhinska-Bislimovska, dhe nga viti 2020 prof. Jordan Minov. 

Veprimtaria mësimore e Katedrës përbëhet prej mësimit teorik dhe praktik të studimeve universitare dhe postuniversitare në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup. Mësimi teorik dhe praktik i studimeve universitare i përfshin studentët e rregullt të Fakultetit të Mjekësisë nga programi i studimit të mjekësisë së përgjithshme, si dhe studentët e rregullt dhe me korrespodencë nga programet studimore të shkollave të larta për infermiere të diplomuara/ teknikë mjekësorë, fizioterapistë, logopedë, inxhinierë në diagnostikën mjeko-laboratorë akusher/akushere të diplomuar.

Mësimi në studimet postuniversitare përfshin mësimdhënien teorike dhe praktike në kuadër të studimeve të specializuara, si dhe në kuadër të studimeve master dhe doktoratë në Fakultetin e Mjekësisë (studimet e shkallës së dytë dhe të tretë në Fakultetin e Mjekësisë). 

Specializimi në mjekësinë e punës dhe pjesa më e madhe e trajnimit të tij specialistik zhvillohet në IMP-në, është kryer nga më shumë se 100 doktorë të mjekësisë të cilët tashmë punojnë si specialistë të MP-së në rrjetin e institucioneve shëndetësore publike dhe private të MP-së në vendin tonë. Për momentin, stazhi specialistik në IMP kryhet nga afër dhjetë mjekë të specializuar në MP-në. Turne pas MP-së me kohëzgjatje të ndryshme në IMP-në kryhen edhe nga mjekë të specializimit dhe subspecializimit nga degët përkatëse mjekësore (higjienë, mjekësi sociale, epidemiologji dhe pulmonologji me pneumoftisiologji).

Anëtarët e Katedrës së MP-së janë të përfshirë në realizimin e mësimdhënies së studimeve master dhe doktoraturë në Fakultetin e Mjekësisë në drejtimet e mjekësisë klinike dhe shëndetit publik dhe si rrjedhojë janë avancuar dhjetë master dhe doktorë shkencash. Aktualisht, anëtarët e Katedrës së MP-së janë mentorë të pesë studentëve të doktoratës dhe tre studentë të magjistraturës në Fakultetin e Mjekësisë në fushat e mjekësisë klinike dhe shëndetit publik. 

 

Në kuadër të veprimtarisë kërkimore-shkencore, anëtarët e Katedrës të MP-së janë të përfshirë si drejtues dhe pjesëmarrës në disa projekte kërkimore vendore dhe ndërkombëtare, dhe rezultatet e tyre janë prezantuar në konferenca dhe takime të shumta brenda dhe jashtë vendit. Me rëndësi të veçantë në këtë drejtim është pjesëmarrja e tyre në projektet ndërkombëtare kërkimore shumëqendrore GA2LEN Survey dhe GA2LEN Survey Study follow up (FP 6/FOOD-CT-2004-506378) (2006 – 2016) dhe ORCAB Project (FP7- SHËNDETI ) ID: 242084: Improving quality and safety in the hospital: The link between organizational culture, burnout, and quality of care (2009-2014).

Aktivitetet aktuale kërkimore-shkencore të anëtarëve të Katedra të MP janë projektet e përfunduara së fundmi “SKOP dhe Ekspozimi Specif Profesional” (mbështetur nga Dekanati i Fakultetit të Mjekësisë) dhe “Health Workers for Health Workers” për forcimin e kapaciteteve të punonjësve shëndetësorë. në përgjigje të COVID-19 dhe rreziqeve të tjera të reja, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga tetë vende të Evropës Juglindore, organizuar nga IMP-ja dhe zbatuar nga European Center for Environment and Health, mbështetur nga European Center for Environment and Health. Projektet “European Bronchiectasis Registry” (REC reference: 14/SS/1101; IRAS project ID: 165833) në të cilët marrin pjesë më shumë se 50 qendra nga Evropa dhe bota,  OMEGA-NET Inventory on Occupational Cohorts (COST Action 16216) në në të cilat marrin pjesë qendra nga njëzet vende të Evropës dhe “Building of effective state administration authorities for control of occupational health services in Serbia and North Macedonia” (SAMRS/2021/ZB/1/8) me pjesëmarrjen e ekspertëve në fushën e MP-së nga Sllovakia, Serbia dhe  Maqedonia e Veriut, me mbështetje të Agjencisë së BE-së për Zhvillim.

Veprimtaria botuese e anëtarëve të Katedra e MP-së është e pasur dhe e larmishme dhe nga rëndësia të veçantë në këtë drejtim janë tekstet universitare “Mjekësia e Punës” nën redaksinë e J. Karaxhinska-Bislimovska nga autorët J. Karaxhinska-Bislimovska, J. Minov, S. Ristesca-Kuch, D. Miyakoski dhe S. Stoleski dhe “Mjekësia e Punës” nga E. Стикова lëshuara nga Fakulteti i Mjekësisë, UKIM, Shkup, në vitin 2011.

Publikimet e nxjerra vitet e fundit, autorët e të cilëve janë anëtarë të Katedrës së: “COPD and workplace” nga J. Minov (Nova Science Publishers Inc., Nju Jork, 2016), “Bronkiektazia tek të rriturit” nga J. Minov (Instituti i Mjekësisë së Republikës së Maqedonisë, Shkup, 2018) dhe “Spirometria në diagnostikimin dhe monitorimin e sëmundjeve të sistemit respirator” nga J. Minov (Fakulteti i Mjekësisë, UKIM, Shkup, 2021).

Kapitujt në botimet e shkruara nga anëtarët e Katedrës në pesë vitet e fundit janë: “Work-related asthma” nga J. Minov (e-book “Asthma”, 2016, www.smgebooks.com), “Occupational respiratory allergic diseases: occupational asthma” од С. Столески (T. Otsuki, M. Di Gioacchino, C. Petrarca (Eds.). “Allergy and Immunotoxicology in Occupational Health – The Next Step”, Springer, Singapore, 2020) и Occupational Skin Diseases. “Workplace Risk Assessment in Occupational Allergology”  nga D. Miyakoski (T. Otsuki, M. Di Gioacchino, C. Petrarca (Eds.) “Allergy and Immunotoxicology in Occupational Health – The Next Step”, Springer, Singapore, 2020).

Anëtarët e Katedrës – J. Karaxhinska-Bislimovska, J. Minov, D. Miyakoski dhe S. Stoleski janë autorë të disa kapitujve të librit universitar “Alergologjia” të redaktuar nga D. Dokiq, botuar nga Matica Makedonska, Shkup, në vitin 2017.

Anëtarët e Katedrës së MP-së janë autorë ose bashkautorë të punimeve të shumta profesionale dhe shkencore të botuara në revistën mjekësore në vend dhe në botë. Gjithashtu, ata janë autorë apo bashkëautorë të punimeve të shumta profesionale dhe shkencore të prezantuara në kongrese dhe konferenca në vend dhe në botë. Në të njëjtën kohë, anëtarët e Katedrës janë anëtarë të bordeve redaktuese të disa revistave mjekësore vendase dhe të huaja, si dhe anëtarë të bordeve shkencore të kongreseve dhe konferencave të shumta vendase dhe ndërkombëtare.

Në kontrollin e mësipërm janë paraqitur të arriturat më të rëndësishme të Kongresit të Mjekësisë së Punës pranë Fakultetit të Mjekësisë, UKIM, Shkup, në vitet e fundit, si dhe rezultatet e arritura në ekzistimin 20-vjeçar dhe nevoja për plotësim me kuadrin e të rinjve janë bazë për zhvillimin e mëtejshëm të tij.