Më 17 Nëntorë 2023, Qendra e Bashkëpunimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) pranë Institutit të Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë  së Veriut( IMP RMV-së), Shkup festoi 20-vjetorin e emërimit të tij.Nga viti 2003, Qendra e Bashkëpunimit  të OBSH, i…

read more

ISHP- Instituti i Mjekësisë së Punës i Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup më 15.05.2023 ka lidhur kontratë për Furnizim Publik të punimeve-projektim dhe instalim te Paneleve Fotovoltaike; për burim më efikas të energjisë, ky burim i energjisë, përveç që ka potencial të…

read more